Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


 

PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY Z TERENU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Szanowni Państwo,

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. przygotował  w porozumieniu  z PZU S.A.  program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

Ubezpieczenia oferowane w ramach programu:

1. dla praktyk lekarskich

obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Składka zależy od wykonywanej specjalizacji:
I gr. ryzyka (np.: okulista)- składka 182 zł

II gr. ryzyka (np.: ortodonta) - składka 335 zł
III gr. ryzyka (np.: chirurg) - składka 782 zł

nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 Składka od 48 zł
składka zależy od specjalizacji, zakresu
oraz wysokości wybranej sumy gwarancyjnej

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Składka od 109 zł
wysokość składki uzależniona jest od zakresu
oraz wysokości wybranej sumy gwarancyjnej


2. dla osób wykonujących zawód lekarza ( w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, wolontariat, rezydentura, staże, praktyki)

dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem zawodu

Składka od 49 zł
składka zależy od specjalizacji, zakresu oraz wysokości wybranej sumy gwarancyjnej

 

 Zapraszamy do indywidualnej kalkulacji składki ON LINE .

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie w ramach programu

Aby zawrzeć ubezpieczenie należy wypełnić deklarację przystąpienia do programu. Można to zrobić na kilka sposobów:  

  • wypełnić deklarację elektroniczną na stronie www.merydian.pl/kalkulator,
  • pobrać wzór deklaracji (dostępna na dole strony), wypełnić ją ręcznie i przesłać na adres: Merydian BDU S.A., ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź lub faxem pod numer 42 637 77 99 lub mailem na: medyczne@merydian.pl.

 

Opis ubezpieczeń oferowanych w ramach programu:

1. dla praktyk lekarskich

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ubezpieczenie to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr  293 poz. 1729) wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., zobowiązani są zawrzeć lekarze i lekarze dentyści wyłącznie wykonujących swój zawód:

- w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a. indywidualna praktyka lekarska,
b. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
c. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
d. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
e. indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem ,
f. indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

- w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Nie są więc zobowiązani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lekarze/ lekarze dentyści wykonujący swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia (przy czym w tym przypadku nie posiadający zarejestrowanej praktyki lekarskiej).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy, czyli nie może być zawarta z wstecznym okresem jego obowiązywania.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swoją ochroną obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną objęte są szkody "osobowe" będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Należy podkreślić, że z zakresu tej ochrony wyłączone są szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Ponadto wyłączone są szkody wyrządzone po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej. Ubezpieczenie nie obejmuje także badań klinicznych jak i kar umownych.

Dla lekarza/ lekarza dentysty objętego obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej w art. 25 ust. 3 zobowiązują wszelkie praktyki lekarskie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, do przekazania dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawione przez ubezpieczyciela, prowadzącej rejestr Okręgowej Izbie Lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.

Składka zależna jest od grupy ryzyka wykonywanej specjalizacji. Informacje na temat wysokości składek dostępne są
tutaj.

Nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie to dedykowane jest lekarzom wykonującym zawód jako zarejestrowane praktyki lekarskie, które zawarły/zawierają w PZU S.A. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Warunki ubezpieczenia regulowane są wg OWU odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z różnymi wariantami rozszerzeń i sum gwarancyjnych w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.

W zakresie podstawowym – PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w związku z wykonywaniem działalności leczniczej (medycznej), zawodu lekarza, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, - z włączeniem zakresu objętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony za zapłatą dodatkowej indywidualnie wskazanej składki o odpowiedzialność cywilną za szkody:
1) będące
następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia,
2) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składka zależna jest od wysokości sumy gwarancyjnej, grupy ryzyka wykonywanej specjalizacji oraz rozszerzeń ochrony. Informacje na temat wysokości składek dostępne są tutaj.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla podmiotów zarejestrowanych w OIL w Gorzowie, prowadzących działalność gospodarczą. 

Zakres ubezpieczenia na podstawie OWU odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Ne UZ/187/2009 r. PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

Zakres ubezpieczenia obejmuje ogólną odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, np. zdarzenia związane, m.in. z:
-  posiadanym mieniem / np.: poślizgnięcie się pacjenta na śliskiej podłodze w gabinecie/,
- wykonywanymi czynnościami administracyjnymi,
W ramach zakresu ubezpieczenia objęte są także szkody:
wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.

Zakres terytorialny:
-  RP
- poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub stażu.

 Za dodatkową składką możliwe jest również rozszerzenie zakresu podstawowego odpowiedzialności cywilnej o klauzule dodatkowe:
- Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy –
OC pracodawcy.
- Klauzula Nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń - 
OC za szkody w środowisku.
- Klauzula Nr 7 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy –
OC najemcy nieruchomości,
- Klauzula Nr 8 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzecz –
OC najemcy ruchomości.

Składka zależna jest od wysokości sumy gwarancyjnej oraz rozszerzeń ochrony. Informacje na temat wysokości składek dostępne są tutaj.


2. dla osób wykonujących zawód lekarza ( w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, wolontariat, rezydentura, staże, praktyki)

Dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem zawodu

Ubezpieczenie to dedykowane jest osobom nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, zlecenia, wolontariusze, rezydenci, stażyści, praktykanci). Warunki ubezpieczenia regulowane są wg OWU odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z różnymi wariantami rozszerzeń i sum gwarancyjnych w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.

Podkreślając art. 25. ust 4 ustawy o działalności leczniczej wskazujemy, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie narusza przepisów art. 120 ustawy Kodeks pracy tj. "w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca".

W zakresie podstawowym PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, wyrządzone przez ubezpieczonego, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest, aby działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego powstała szkoda miało miejsce w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia.
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, określonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności PZU SA o wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony za zapłatą dodatkowej indywidualnie wskazanej składki o odpowiedzialność cywilną za szkody:
1) będące
następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia,
2) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składka zależna jest od wysokości sumy gwarancyjnej, grupy ryzyka wykonywanej specjalizacji oraz rozszerzeń ochrony. Informacje na temat wysokości składek dostępne są tutaj.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja zawarcia ubezpieczenia OC zgodnie z ofertą PZU S.A. ubezpieczenia dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. dla praktyk lekarskich

Deklaracja zawarcia ubezpieczenia OC zgodnie z ofertą PZU S.A. ubezpieczenia dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. dla osób wykonujących zawód lekarza
Porozumienie w sprawie programu ubezpieczeniowego dla lekarzy Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Aneks do porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla lekarzy Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działanośc leczniczą
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań informacje można uzyskać:

pod numerami telefonu
042 637 77 96 – 98,
e-mail:
medyczne@merydian.pl

"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.,
90-456 Łódź ul. Piotrkowska 233


Jolanta Żyłczyńska, tel. kom. 508 289 763

Anna Jurek, tel. kom. 506 289 336

Aktualności


Dodano dnia 2020-03-26

#ZostańwdomuW związku z sytuacją związaną z epidemią koronowirusa i zaleceń #Zostańwdomu wprowadziliśmy w Merydian BDU SA ...

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl; IOD jest Pani Kamila Wałęska
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.