Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Program ubezpieczeń dla Małopolskiej KWP w Wiener TU S.A. (Gothaer)

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (Gothaer) przedstawia ofertę Grupowego Ubezpieczenia dla Policjantów i Pracowników cywilnych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, firma Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przy współpracy z konsorcjum KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. przygotowała dla Państwa ofertę ubezpieczeń OC, ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków skierowaną do Pracowników Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Program ubezpieczeniowy jest dostępny dla każdego z Państwa od 01.02.2016 r. 

  

Podstawowe informacje o oferowanych ubezpieczeniach znajdziecie Państwo poniżej, a obejmują one w szczególności: 

 

- Krótki opis zakresu ochrony

- Wysokość składki ubezpieczeniowej oraz limity

- Krótkie wyjaśnienie najważniejszych zagadnień

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego po dacie zgłoszenia się do ubezpieczenia.

  

Mamy nadzieję, że nasz produkt spotka się z Państwa zainteresowaniem i zadowoleniem.

 

Informacja o Wiener TU SA:

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group od 29 lat ubezpiecza Klientów w obszarze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Należy do czołówki polskich zakładów ubezpieczeń. Od 28 lutego 2019 r. jest częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Akcjonariuszem firmy jest Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

 

Firma powstała w 1991 roku. Obecnie ubezpiecza ponad 680 tys. Klientów indywidualnych oraz niemal 60 tys. przedsiębiorstw. Kapitał Spółki wynosi 110 382 tys. zł, a wskaźnik wypłacalności za rok 2018 – 163%.

 

 

Rodzaje ubezpieczeń dostępnych w Programie:

 

Program skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a w zakresie NNW również do członków ich rodzin.

Program ubezpieczenia obejmuje następujące elementy:

ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy policji

- ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych policji

- ubezpieczenie ochrony prawnej

- ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach

- ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa

- ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa ubezpieczonego funkcjonariusza za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także szkody:

- w mieniu powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się (z wyznaczonym odrębnym limitem sumy gwarancyjnej),

- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,

- wyrządzone przez psa służbowego,

- powstałe po służbie, w sytuacji gdy zachodziła konieczność interwencji.

 

W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa:

-         koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody

-         koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet, jeżeli okazały się bezskuteczne.

 

Brak franszyz i udziału własnego w szkodzie.

 

Suma gwarancyjna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT I

WARIANT II

- odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 

 

20.000 zł

30.000 zł

niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków służbowych

 

 

 

- odpowiedzialność majątkowa Ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu

 

20.000 zł

30.000 zł

powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem
zwrotu albo wyliczenia się

 

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA

20 zł

23 zł

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmie także szkody:

- w mieniu powierzonym ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się zgodnie z art. 124-127 Kodeksu Pracy (z wyznaczonym odrębnym limitem sumy gwarancyjnej),

- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,

 

W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa:

-         koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody

-         koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet, jeżeli okazały się bezskuteczne.

 

Brak franszyz i udziału własnego w szkodzie.

 

Suma gwarancyjna:

  

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

- odpowiedzialność materialna Ubezpieczonego za szkody
powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

- odpowiedzialność materialna Ubezpieczonego za szkody
powstałe w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się

15.000 zł

15.000 zł

15.000 zł

SKŁADKA MIESIĘCZNA

11 zł

12 zł

15 zł

 

Ważne definicje

szkoda osobowa: śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z uszczerbkiem poniesionym w ich następstwie

szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozostające z nimi w normalnym związku przyczynowym, poniesione przez tego samego poszkodowanego, ze względu na specyfikę pracy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody w mieniu powierzonym przez pracodawcę, w tym również w pojazdach


 

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

 

W zakresie dotyczącym czynów popełnionych przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub pracowniczych- ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego w celu ochrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

Przez koszty ochrony prawnej rozumie się niezbędne i celowe koszty:

-         usług adwokata lub radcy prawnego,

-         związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców oraz innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,

-         koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego z związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Suma gwarancyjna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego w celu ochrony jego

 

30.000 zł

50.000 zł

70.000 zł

praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach

 

 

 

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA

5 zł

8 zł

12 zł

 Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji lub ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych Policji.

 

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata uposażenia na skutek zawieszenia ubezpieczonego w czynnościach służbowych.

Wysokość świadczenia wynosi 50% ostatniego uposażenia (wynagrodzenia) netto sprzed okresu zawieszenia i jest wypłacana przez okres zawieszenia do wyczerpania sumy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy (programu) grupowego ubezpieczenia.

Świadczenie nie należy się, jeżeli nastąpiło wskutek wszczęcia przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karnego lub karno - skarbowego w sprawie podejrzenia popełnienia przez niego:

-         przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

-         przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

-         przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

-         przestępstwa przeciwko mieniu z wyłączeniem przestępstw zaboru mienia w celu przywłaszczenia oraz uszkodzenia lub zniszczenia mienia enumeratywnie wymienionych w art. 278, 284, 288 Kodeksu Karnego

 

Suma ubezpieczenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

utrata uposażenia na skutek zawieszenia ubezpieczonego w czynnościach

 

 

20.000 zł

30.000 zł

50.000 zł

służbowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA

2 zł

3 zł

5 zł

 Warunkiem przystąpienia do tego ubezpieczenia jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji lub ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych Policji.

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJATKOWEJ FUNKJCONARIUSZA PUBLICZNEGO ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011, Dz.U. 34 poz. 173).

 

Suma gwarancyjna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie

25.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA

3 zł

5 zł

7 zł

 

 


 

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia, przy optymalnych składkach.

Do wyboru przedstawiamy Państwu warianty ubezpieczenia z różnymi sumami ubezpieczenia. Do Państwa należy decyzja, jaka suma ubezpieczenia najlepiej spełnia Państwa oczekiwania.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci członkowie rodzin pracowników Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej produktu NNW przedstawia poniższa tabela: 

 

Zakres ubezpieczenia

Wariant I

SU 30 000 zł

Wariant II

SU 50 000 zł

Wariant III

SU 70 000 zł

Wariant IV

SU 30 000 zł

Wariant IV

SU 50 000 zł

Wariant VI

SU 70 000 zł

Śmierć  Ubezpieczonego w NNW

100% SU

100% SU

100% SU

100% SU

100% SU

100% SU

Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW

300 zł za 1% uszczerbku

500 zł za 1% uszczerbku

700 zł za 1% uszczerbku

300 zł za 1% uszczerbku

500 zł za 1% uszczerbku

700 zł za 1% uszczerbku

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu  w NNW

300 zł za 1% uszczerbku

500 zł za 1% uszczerbku

700 zł za 1% uszczerbku

300 zł za 1% uszczerbku

500 zł za 1% uszczerbku

700 zł za 1% uszczerbku

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych Ubezpieczonego w NNW

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego w NNW

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

do 30% SU

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia, jeżeli uszczerbek przekroczy 50% sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia NNW

brak

brak

brak

6.000 zł

10.000 zł

15.000 zł

Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy 

brak

brak

brak

100 zł dziennie maks. 2000 zł

150 zł dziennie maks. 3000 zł

200 zł dziennie maks. 5000 zł

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego

brak

brak

brak

2 000 PLN

5 000 PLN

5 000 PLN

Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportów oraz wysokiego ryzyka

nie

nie

tak

nie

nie

tak

Składka miesięczna za osobę

5,00 zł

8,50 zł

20,00 zł

12 zł

15 zł

25 zł

OPCJONALNIE za opłatą dodatkowej składki możliwe jest wykupienie przy każdym wariancie ASSISTANCE

Składka miesięczna za osobę

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

 

SU – suma ubezpieczenia

NNW – następstwa nieszczęśliwego wypadku

 

Warto wiedzieć, że:

- Ubezpieczenie działa 24h/dobę na całym świecie

 


 

 

OFERTA SPECJALNA

 

Dla Ubezpieczonych proponujemy dodatkowo 27% zniżki składki wyliczonej dla danego wariantu ochrony (z zastrzeżeniem, że składka minimalna wynosi 75 zł)

 

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW

 

Ubezpieczenie mieszkań i domów gwarantuje kompleksową ochronę posiadanego mienia. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie w przypadku zdarzeń losowych, jak np.: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, powódź, szkody elektryczne, dewastacja, grad, huragan. Ochrona obejmuje zarówno budynek mieszkalny, mienie na zewnątrz budynku (np. panele solarne) jak również wewnątrz np.: wyposażenie mieszkania, domu – meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku np. ubrania.

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia w następstwie włamania, a także rozbój mienia i dewastację.

Ubezpieczenie pakietowe zapewnia także ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym związaną z opieką nad dziećmi (szkody spowodowane osobom trzecim przez dzieci), posiadanym majątkiem (mieszkaniem, domem, wyposażeniem), użytkowaniem rowerów oraz sprzętu pływającego jak np. kajaków, desek surfingowych, amatorskim uprawianiem sportów. Ubezpieczenie obejmuje też szkody spowodowane osobom trzecim przez zwierzęta domowe jak np. psy lub koty należące do osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie pokrywa koszty pomocy interwencyjnej (assistance) i wsparcia specjalisty w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach związanych z ubezpieczoną szkodą np. elektryka, hydraulika, stolarza, ślusarza, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych.

 

Zakres ubezpieczenia:                                  

pełny                                                                    obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, przepięcia (szkód elektrycznych), naporu śniegu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku obiektów, upadku statku powietrznego, wandalizmu, wybuchu, zapadania się ziemi, zalania, aktu terroru w następstwie pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego oraz uderzenia pojazdu

rozszerzony                                                       obejmuje  szkody powstałe wskutek dewastacji, kradzieży z włamaniem, rozboju

 

 

 

*****

 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wybranie wariantów ubezpieczenia, a następnie wypełnienie i podpisanie deklaracji przystąpienia, dostępnych na stronie www.merydian.pl oraz u osób obsługujących ubezpieczenia w KWP w Krakowie.

 

Telefony kontaktowe:

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., Anna Jurek tel: 506 289 336

 

Niniejsza oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń maja charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

ZAŁĄCZNIKI:

Warunki Ubezpieczenia.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia domów i mieszkań.PDF

Deklaracja.PDF

Aneks nr 1 do OWU Cztery Kąty obowiązujący od 01.01.2016

Ulotka Wiener TU SA

 

 

Aktualności


Dodano dnia 2020-03-26

#ZostańwdomuW związku z sytuacją związaną z epidemią koronowirusa i zaleceń #Zostańwdomu wprowadziliśmy w Merydian BDU SA ...

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl; IOD jest Pani Kamila Wałęska
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.